Nama-Nama Istri Para Nabi, Sahabat Nabi, Para Wali, Ulama dan Pejuang Islam

Ada istilah yang sangat familier di kalangan kita yaitu keberhasilan seorang suami tak luput dari adanya peran seorang istri yang begitu besar menjadi penyokong nya. nah berikut diantara nama-nama istri para nabi, sahabat nabi, para ulama dan pejuang islam.

 

NABI IBRAHIM A.S

 • Sarah
 • Hajar
 • Qantura binti Yaqtan
 • Hajun binti Amin

NABI SULAIMAN A.S

 • Tidak diketahui nama-namanya, hanya jumlahnya saja yaitu 100 istri. Rasulullah bersabda "Nabi Sulaiman pernah mengatakan, ‘100 istri saya akan melahirkan anak lelaki, yang nanti akan berjihad di jalan Allah.’ sayangnya Sulaiman lupa untuk mengucapkan ‘InsyaaAllah’ (HR Bukhari 5242)

NABI MUHAMMAD S.A.W

 • Khadijah binti khuwailid
 • Saudah binti Zam'ah
 • Aisyah binti Abu bakar
 • Hafshah binti Umar
 • Ummu salamah
 • Maria Qibtiyah
 • Zainab binti Jahsy
 • Zainab binti Khuzaimah
 • Ummu habibah
 • Maimunah
 • Juwairiyah
 • Shafiyah biti Huyay
 • Raihanah binti Zaid

ABU BAKAR ASH-SHIDIQ R.A

 • Qutailah 
 • Ummu Ruman
 • Asma binti 'Umays
 • Habibah binti Kharijah

UMAR BIN KHATAB R.A

 • Ummu Kultsum binti Jarwal
 • Quraiba binti Abu 'Umayya
 • Jamilah binti Tsabit
 • 'Atikah binti Zaid

UTSMAN BIN AFFAN R.A

 • Ruqayyah binti Rasulullah
 • Ummu Kultsum binti Rasulullah
 • Fakhitah binti Ghazwan
 • Ummul Banin binti Uyayna

ALI BIN ABI THALIB R.A

 • Fathimah binti Rasulullah
 • As-Sahba' binti Rabi'ah
 • Asma binti 'Umays (setelah abu bakar wafat)
 • Khaulah binti Ja'far

HASAN BIN ALI R.A (CUCU NABI)

 • Ummu Farwa 
 • Khaulah binti Mansur al Fazariyah 
 • Ummu Bashir binti Ibnu Masud
 • Saqfia

HUSEIN BIN ALI R.A (CUCU NABI)

 • Laila binti Abu Murrah
 • Ummu Ishaq binti Thalhah
 • As-Sulafah Al-Qadha'iyyah
 • Ar-Rabbab binti Umru-ul Qais

IMAM SYAFI'I

 • Hamidah binti Nafi’
 • Dananir 
 • Seorang wanita berkebangsaan 'Utsmaniyah

IMAM AHMAD

 • Tidak diketahui nama-namanya, hanya ada keterangan Beliau menikah pada umur 40 tahun. Ia melahirkan dari istri-istrinya anak-anak yang shalih, yang mewarisi ilmunya, seperti Abdullah dan Shalih

IMAM IBNU HAJAR

 • Uns Al-Khatun
 • Khash Turk

SUNAN AMPEL

 • Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila
 • Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning

SUNAN GIRI

 • Dewi Murtasiah binti Sunan Ampel
 • Dewi Wardah binti Ki Ageng Bungkul.

SUNAN GUNUNG JATI

 • Nyi Gedeng Babadan
 • Nyi Rara Jati
 • Nyi Mas Pakungwati
 • Nyi Kawung Anten

MUHAMMAD AL-FATIH

 • Gülbahar Hatun
 • Gülşah Hatun
 • Sittişah Hatun
 • Hatice Hatun

SULTAN SULAIMAN AL-QANUNI

 • Mahidevran Sultan
 • Gülfem Hatun

PANGERAN DIPONEGORO

 • B.R.A. Retna Madubrangta
 • R.A. Supadmi 
 • R.A. Retnadewati 
 • R.Ay. Citrawati

RADEN PATAH (SULTAN DEMAK)

 • Putri Bong Swi Hoo
 • Putri Rangdu Sanga
 • Putri Dipati Jipang

KH HASYIM ASY'ARI

 • Nyai Khodijah binti Kyai Ya’qub
 • Nyai Nafiqoh binti Kyai Ilyas
 • Nyai Masruroh binti Kyai Hasan

KH ABDULLAH GYMNASTIAR

 • Ninih Mutmainah
 • Elfarini Eridani

KH ARIFIN ILHAM

 • Wahyuniati Al-Waly
 • Ummu Hifzhiya
 • Ummi Akhtar

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasûlullâh itu contoh yang baik bagimu" (QS Al-Ahzab : 21)

Related Posts

Load comments

Comments